List of Japanese Basic Noun Words

Copyright (c) 1997-1998 Jouji Miwa. All rights reserved.

Japanese Image English
e da
eda
eda branch
ka gi
kagi
kagi key
ka ni
kani
kani crab
ka me
kame
kame turtle
ku tu
kutu
kutu shoes
ge ta
geta
geta geta
si si
shishi
sisi lion
su i ka
suika
suika watermelon
da i ko n
daikon
daikon radish
ti zu
tizu
tizu map
to ke i
tokei
tokei clock
na si
nashi
nasi pear
na su
nasu
nasu egg plant
ne ko
neko
neko cat
ne zu mi
nezumi
nezumi mouse
ha e
hae
hae fly
pa n
pan
pan bread
hu zi
huzi
huzi huzi
hu zi sa n
huzisan
huzisaN huzisan
hu ta
huta
huta lid
bu ta
buta
buta pig
pu ro pe ra
puropera
puropera propeller
he bi
hebi
hebi snake
pe n
pen
pen pen
po su to
posuto
posuto post
ho n
hon
hon book
ma tu
matu
matu pine
mu gi
mugi
mugi wheat
ra ku da
rakuda
rakuda camel
ri su
risu
risu squirrel

Up | Dictation quiz for Japanese words | Dictation quizzes for Japanese Speech
Copyright (c) 1997-1998 Jouji Miwa. All rights reserved.
Mailto: www@sp.cis.iwate-u.ac.jp