Basic Japanese Sentences

Copyright (c) 1997 Jouji Miwa. All rights reserved.

(1) Korewa momodesu.
Korewa momodewa arimasen
(2) Korewa watasino hondesu.
(3) Watasiwa toukyouhe ikimasu.
(4) Watasiwa kurumawo kaimasita.
(5) Watasiwa tomodatini aimasita.
(6) Korewa yasuidesu.
(7) Korewa zyoubudesu.
(8) Korewa ikuradesuka.
(9) Naniga iidesuka?
(10) Itukimasitaka?
(11) Kinositani daregaimasuka?
(12) Tanakasanwa kurudesyouka?
(13) Ima tegamiwo kaiteimasu.
(14) Anohitowa atamagaii.
(15) Mouitido ittekudasai.
(16) Denwasitekara ikimasu.
(17) Tenpuraga tabetaidesu.
(18) Tenpurawo tabetagatteimasu.
(19) Naniwotabetemo kekkoudesu.
(20) Osakewo nondewa ikemasen.
(21) Yukkuri hanasita hougaii.
(22) Wasurenaide kudasai.
(23) Yomeba wakarimasu.
(24) Tabeowattara dekakemasu.
(25) Anatanara dousimasuka?
(26) Anohitowa kitari konakattari simasu.
(27) Amenihurarete undoukaiwa dekimasendesita.
(28) Tanakasanwa wakaranaito itteimasita.
(29) Korewa tomodatini kasite moraimasita.
(30) Konohonwo yondakotoga arimasuka?

Up | Kanaji | Hiragana | Roman | Speech Analysis | Dictation quiz for Japanese sentences
Copyright (c) 1997 Jouji Miwa. All rights reserved.
Mailto: www@sp.cis.iwate-u.ac.jp